همیشه یه سری افراد هستن
که وقتی باهاشون حرف میزنی
فقط رو مخت راه میرن
به این ادما باید گفت ممنون عزیزم
گند زدی به احوالم
هر چه سریع تر گــــمش