عزیزم
اون انگشتره که باید دست به دست بشه تا برسه به انگشت تو
نه اینکه خودت رو دست به دست بکنی تا برسی به انگشتره!!!
زندگی یعنی:
لحظه ای آدم بودن
لحظه ای حوا بودن
و یک عمر با خدا بودن...