به بعضیام باید گفتببین من با هر کسی نمیپرم چون واسم OFTداره,خدا این 0ption رو بهم مفت داده,چون بهم LOTF داره!!!فرستنده : man...arumam1703661424به بعضیا باید گفت:آهای!نمک نشتاس!کاری نکن بندازمت به شکر خودن!!!فرستنده : A guy1702831363آخه به آرمین تشکری باید گفت:اگه شما هم میتونستی توپهای برگشتی رو یکسره بخوابونی که اسمت «تشکری»نبود؛اسمت«سعید معروف»بود!!آخه چه کاری بود ست سوم کردی دهن تیم آسفالت شد؟!؟!به هرحال دمشون تا همینجا هم گرم...فرستنده : گلاب خان1702211255سـعـے نـکـטּ مـنـو دور بـزنـےخـیـلـے هـا پیـش مـטּ دوره دیـدטּ ...گـفتـم در جـریـاטּ بـاشـے..../فرستنده : خــــ♥ــانوم کوچــ♥ـ1701901296بعضیا اینقدر مثل کنه میمون کهبه قول آرمین باید بهشون گفت : اینبارو از ما بیرون بکش....خب لامصب یکم فاصله ایمنیو رعایت کنفرستنده : panzer1701811337به بعضیا باید گفت این تو نیستی که منو از یاد بردی...این منم که به یادم اجازه نمیدم از نزدیکی ذهنت عبور کنه...صحبت از دلتنگی نیست صحبت از لیاقته!!فرستنده : **بادمجون سرخ کرده**1701701348به بعضیا نهفقط به همون یه نفر باس گفگفته بودند خوب رویان بی وفایندولی آخه انتر کثافت تو دیگه چرا با اون قیافت...فرستنده : هژير1701471390عزیزماون انگشتره که باید دست به دست بشه تا برسه به انگشت تونه اینکه خودت رو دست به دست بکنی تا برسی به انگشتره!!!زندگی یعنی:لحظه ای آدم بودنلحظه ای حوا بودنو یک عمر با خدا بودن....فرستنده : آش خور...!