به بعضیا باید گفت :

کاش همینقد که ادعا داری قیافه و اخلاقم داشتی !